BejelentésSZOMBAT: AZ IDŐ SZIGETE

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Orbán Béla:

SABBATH VAJIGAS-"ÉS HOZZÁ JÁRULA..." Megtérés ,megbocsátás, család egyesítés, és áldások Manapság a világ minden ereje az egységen és a globalizáló egyesítésen ügyködik. Szerte, amerre nézünk minden erő megmozdult és működik, hogy ha kell, gyarmatosítva, ha kell csalogatva, építsen uniókat, szövetségeket, melyeknek mégis, alig rejtetten célja, hogy egykor egyetlen erő uralma alá hajtsa az egész emberiséget. Ma a legkisebb felekezetek, egyházak, szervezetek, közösségek , gyülekezetek is igyekszenek egymással véd-, és dacszövetséget kötni, a nagyobb, őket bekebelezni szándékozó erők ellen. Eközben nem veszik észre azt, hogy ezáltal nemcsak elvesztik Istentől elrendelt identitásukat, hanem látásukat is szinkretizálják, hozzá igazítják önmagukat az alianszokat, köröket ,mozgalmakat létrehozó és abban vezető helyen lévő szervezethez. Sok esetben fordul elő, hogy e szövetség egy ember vezetését , autoritását fogadja el. Létrejön tehát egy kis ökumené egy ember, csoportosulás, mozgalom, teológiai irányzat uralomra jutásával. Következményeként, annak szellemi irányítását közösen elfogadva egy szellembe kerülnek valamennyien. E folyamat sok esetben jó szándékú, hiszen a meglevő egyházakat és gyülekezeteket szeretné megújítani jelenlegi állapotukból, miközben a külső nyomás általi veszélyeztetettség is egyre növekedik. A szellemi vezetés és a Szent Szellem egyetlen autoritásának hiánya, hogy lelkileg, új módszerekkel, új “csoda - vezetőkkel ”/ valójában bálványokkal / nemcsak keresik a megújulást, hanem új úton is indulnak el becsapottan, mely célja és vége csak később lesz látható. Ezzel, és majdan az újabb csalódások által alkalmassá válnak egy nagy és hamis ökumené részévé válni, hiszen saját elhívásukat, feladatukat adták fel, más uralma alá helyezték magukat, mely ,- olykor bálványozott -, vezetés akaratuk ellenére is olyan, és újabb szövetségbe viszi őket, mely egyre közelít a teljes kontrol igényéhez. A fenyegettetés, és félelem mindezt előmunkálja, mely a mindennapok legapróbb sejtjeibe is már beköltözött. Félelem saját egzisztenciánk miatt, félelem családunkban, miközben a gyülekezetek is félnek a holnaptól, megmaradásukért küzdenek minden eszközt kritikátlanul használva. A világ erői pedig hajszolják őket. Újabb igények, újabb hamis célok, törekvés a látványos dolgok elérésére. A jelszó: építs, és minél szebbet, nagyobbat. Mindegy mit, csak ne azt tedd, amire elhívásod van !! Templomot, házat, egzisztenciát, vagy gyülekezeti struktúrát.... Forog a mókuskerék, és egyre fogy a pörgésben élők ereje. Ennek , az eszeveszett hajszának első jelei, mikor először a szellemi, majd lelkierő fogy el. A papok, lelkészek, pásztorok építőipari szakemberek, adószakértők, iskolaigazgatók, könyvkiadók lesznek... Isten Igéjének hirdetése helyett egyre inkább munkaértekezletek veszik át a szerepet. Tönkremegy gyülekezet, család.....,laza, azonos érdekeket kiszolgáló, vagy értékeit hajszoló szövetkezés, a békeszövetség helyett. Vonszolva magát a gyenge ilyenkor segítségért kiált. És jön a segítség: aki e hajszába belevitte. Felkiált a gyenge védelemért, és ellensége lesz a biztonságot adó számára. Ám ennek mindig ára van és lesz. Elfárasztott, félelemben tartott, hogy segítsen, vagy megvédjen. Csak a részét kéri: uralmat mindazon, akit becsapott. A lelkedet kéri ! E sötétnek tűnő bevezetés után felmerül a kérdés, miképpen kerültek e szavak a heti szidra elé, és miképpen csatlakozhat ahhoz ? A soron következő rész József történetéből nemcsak magyarázatot ad erre, hanem megadja életünkre a megoldást is. Választ adhat azoknak is, akik bármi módszerben reménykednek, és attól változást, vagy akár ébredést várnak manapság. A ma helyzete semmiben sem különbözik a József történetében leírtaktól, igen sok hasonlatosság ismerhető fel abban: “És az éhség mind az egész földön vala. Akkor mind megnyitá József a gabonás házakat ..” 1 .Mózes41:55-57 Amikor József történetét olvassuk, talán a Biblia legegységesebben, legfolyamatosabban megírt, egy emberről és családjáról írt teljes története van előttünk. Ehhez hasonló csak az Újszövetség evangéliumaiban található, mely szintén egy emberről és “családjáról” beszél. E hasonlatosság oly szembetűnő, hogy József története Jeshua életével egyezik meg. Ez nem véletlen , hiszen József Jeshua előképe a Bibliában. Mindezek mellet a történet prófétikus is, mert minden eseménye már beteljesedett, vagy előttünk játszódik, és nyer befejezést egykor. A keresztények mai állapotában ma is elhangzik a felszólítás az Atyától: "...mit néztek egymásra? ..menjetek le oda ,és vegyetek onnan nékünk gabonát, hogy éljünk és ne haljunk meg.(42:1-2) Ma is Isten akarata, hogy elinduljunk, ma is Isten Szelleme, Aki életünk rendezése által , egy, a József történetében oly részletesen elénk tárt módon és úton indít el valamennyiünket Jeshuához. A hetiszakasz már arról beszél, mikor a testvérek megérkeznek , majd Juda a teljes család képviseletében beszél érkezésük céljáról, Jákóbról, az Atyáról, és Benjáminról, a legkisebbről. VÁJIGAS... és eléállt, hozzá járula. A két, egyiptomi út akkor ér el egyik legfontosabb pontjához, mikor Juda áll József elé. A történetben újra olyan kérdés hangzik el, mely Józsefnek volt a legfontosabb. Testvéreit már első találkozásuk idején felismerte ( (42:7), tőlük hallott arról, hogy Jákób él Kánaán földén, mégis többször elhangzik a kérdés: “Él-e még atyátok?” E kérdés ma nekünk is szól! Amikor Jeshua elé állunk, Vele találkozunk, felénk is elhangzik újra és újra. Amikor Hozzá érkezünk, hogy Tőle kapjunk életet adó Igét, magvakat, eledelt, ma is és mindig elhangzik Tőle: Rendezett-e a viszonyod az Atyával, Isten Népéhez tartozol-e. Mert csak Krisztus Testét, Isten Népét áldhatja meg bőséggel,- hogy másokat megajándékozhassunk Isten Igéjével, az életet adó gabonával, Ige magvakkal. Jézus Népe Isten ismerete, Isten Törvénye és akaratának ismerete és Isten iránti engedelmesség nélkül, csak Jézus-vallás.... A megtérés, Jeshuával való találkozás, és az áldások alapfeltétele: megtérni, és bizonyságot tenni Istenről. Mindenki felett és először: Jeshuának ! Ő kérdezi meg az érkezőtől, ő kérdezi meg testvéreitől és családjától.: “Van-e Atyátok ?” A második kérdés szorosan összefügg az elsővel, és elválaszthatatlan egymástól: “van-e még testvéretek?” (43:7) Azonban ez már egyben parancs is: “küldjetek el közületek egyet, hogy hozza ide testvéreteket” (42:16) “a legkisebb atyátokfiát pedig hozzátok énhozzám” (42:20) (42:34) ... Juda elkéré Atyjától a legkisebbet, hogy magával vihesse Józsefhez. A heti szakaszban olvasható találkozásnak tehát két előfeltételét olvashatjuk: Hitet tenni az Atyáról. A család egységét kijelenteni, arról bizonyságot tenni. A család minden tagjának összegyűjtve, együtt kell lenniük az Úr, Jeshua HaMassiah előtt. Mindezek megkoronázása, és gyümölcse, amikor Istennel rendezett viszonnyal, együtt egymással, együtt a csalás minden tagjával meg szólít Jeshua: “JÖJJETEK KÖZELEBB HOZZÁM !” 1.Mózes 45: 4 A megmaradásért, megmentésért, megszabadításunkért (5-7.vers) küldött Jeshua szavai ezek ma is. Ő várja testvéreit maga elé, hogy “József álmai”, Isten akarata, és az azokat közlő próféciák beteljesedjenek. Az elindulástól-elküldéstől, a rendezéseken át vezet az út a család egyesítéséig. Krisztus Testének egységéig. Amikor sokan várják az “ébredést”, meg kellene látniuk, hogy József és testvérei által, az előttünk részleteiben is megmutatott út egyetlen lépése sem hagyható ki ! Amikor sokan az áldásokat szeretnék mindenáron, jó tudniuk, hogy mindaddig, amíg Istennel és testvéreikkel nincs rendezve életük, addig Jeshua nem tárja ki karjait,nem mutatja meg valós önmagát, és áldásra hívó szava hallgat! Se ébredés, se gazdag áldás nincs egy rendezési út, és az ár megfizetése nélkül. E történet József és testvéreiről szól: nekünk. Vajon Krisztus Testének egységén munkálkodunk-e, vagy a bálványimádók egyesülésébe igyekszünk? Zárszóként hangozzék el e kérdés is: Minden testvér együtt van? Nincs! Semmikképpen nincs, mikor a legidősebb ,és egyben a legfiatalabb testvér hiányzik, mert a többi testvér el nem fogadja. Amíg a kereszténység nem fogadja el testvérének a krisztushívő zsidó testvéreit, amíg antszemita-anticionista, vagy a helyettesítő teológiájával, és érzületével elveti Izraelt, a zsidó népet, benne a messiáshívő zsidóságot, vagy Szellemi Izrael néven kisajátítja elhívásunkat, áldásainkat, amíg nincs rendezve Isten szerint a viszonyunk: se áldás, se ébredés nem indulhat meg. Mert az Ígéretek nemcsak visszavonhatatlanok, hanem egy egységes Népre, a pogányokból lett krisztusiakra (újjászületett keresztényekre) és a Názáreti Jeshua HaMassiah-t Uruknak elfogadott , és ezáltal megváltott Választott Népnek, a zsidó népnek szólnak. Ideje tehát , hogy Krisztus Teste épüljön, egységes legyen, hogy elhangozhassék újra a meghívás: “Jöjjetek közelebb hozzám!" Meghívás, hogy újra találkozhassunk az Úrral, meghívás Jeshuában testvért megismerni, meghívás a gabona bőségéhez, az Élet magjának tárházaiba, hogy minden saját dolgunkat félre téve (45:20) vigyünk eleséget, életet az éhezőknek. Először állj önmagad Jeshua elé, majd vidd a családod, és folytasd közösségeddel.... Mert ma 2006-ban egyre nagyobb az éhség... “Mit néztek egymásra ?....menjetek....!” (1.Mózes 42:1-2) 2006. január Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!