BejelentésSZOMBAT: AZ IDŐ SZIGETE

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Orbán Béla:

SABBATH PEKUDÉ -a Templom építés befejezése, a bálványok kiírtása Elhangzott a SÓFÁR Jesua HaMassiahban hívő Közösség szombati istentiszteletén, 2008.03.08. A Tórának a 2. könyve így záródik be, felállnak és hangosan mondják az utolsó olvasónak, hogy "Erősödj, erősödj, hogy erősíts!" Valóban, ha az Igét felolvassuk, erősödj te is általa, és erősíts másokat. Így kellene Isten szavát, a Bibliát a kezünkbe venni, hogy mi is erősödjünk, hogy másokat erősítsünk. Ez a könyvben a sátortemplom felépítéséről és annak a záró időszakáról szól. Felsorolja, hogy miből épült, mi épült fel. Az első hónap első napján készült el. Ez Nissan hónap, nem más, mint Peszachnak az ideje. Az új kezdete már Peszach előtt megtörtént. Jeshua HaMassiának az �utolsó vacsorája� valaminek már a befejezése volt, és egyben egy új kezdete is. Húsvét előtt már valami elkezdődött, Széder este a Peszach kezdődött, és egy új kezdet számunkra Jeshua HaMassiában. A Sátor Templom megépítése a Választott Nép számára is egy új kezdet volt. A 40. fejezet 18 verse: �Mózes tehát felállítá a hajlékot, és letevé annak talpait, a deszkáit is felállítá, beilleszté a reteszrúdakat, és felállítá annak talpaitt.� Bizony itt keményfáról van szó, aranyról, ezüstről és sok minden alkatrészről. Hogy-hogy Mózes felépít egy hajlékot? Mózes a templomépítő? Meg kellene érteni a Bibliában, hogy akié a feladat, azé a felelősség, aki kapta a feladatot, övé a Templom is, az utolsó pillanatig, hogy átadja rendeltetésének. Ugyanígy első a templomépítők között Jeshua HaMassia is, aki építi Krisztus Testét, önmagát építi. Mózes felépítette a Templomot, ő kapta ezt szolgálatként, ő kapta Istentől a terveket, ő kapott mindent ahhoz, hogy felépüljön. Aki kapja a parancsot, azé a felelősség, az első lépéstől az utolsóig. Ez így néz ki a mi életünkben is, ha valaki kap egy elhívást, meg kell tennie. Kap építészeket, akik építenek, de Isten akarata az volt, hogy Mózes építse fel illetve Jeshua HaMassiah építse fel. És Isten akarata az, hogy te építsd meg. Kell, hogy egymást segítsük a templomépítésben egymás ajándékaival. Ahogy olvastuk az ajándékok beszállítását, úgy kell közösen építenünk a Templomot. Ha valaki roncsokban van, oda kell mennünk és az ajándékunkkal segíteni kell. Mi egymásért is vagyunk. A közösség szintén egy Templom, ha valaki el van esve, oda kell menni és fel kell emelni. Ha többleted van, vinned kell önként és örömmel, mint az ajándékszedés volt a múlt héten, amiről olvastunk. Közösen építünk, de mégis Krisztus az, aki építi, úgy ahogy Mózes a pusztai Templomot. Mindenki beadta az ajándékát, de nem volt különbség a kicsi és nagy ajándék között. Krisztus Testében is mindenki egyforma. Nincs nagy, meg még öregebb, meg még nagyobb, meg még ajándékozottabb. Egyformák vagyunk. Jó zsidónak lenni, ahol elvileg mindenki egyforma. Nem éljük meg azt, hogy én nagyobb zsidó vagyok, mint a másik. Tehát a Templom elkészült: �38. Mert az Úrnak felhője vala a hajlékon nappal, éjjel pedig tűz vala azon, az Izráel egész háznépének láttára, egész utazásuk alatt.� Ha megépülsz, Isten Sekinája ott van fönn, és egész utadon kísérni fog. Istennek a betakarása ott van. Testileg, lelkileg, szellemileg épülnünk kell, Isten megismerésében naponta előrébb kell lépni. Nem magad teszed, de kész kell lenned a szellemben és a lélekben való épülésre. A szellemi épülést a Szent Szellem, maga Jeshua HaMassiah adja meg. És ha megépül a Templom, akkor kimondhatjuk, hogy �erősödj, erősödj, hogy erősíthess�. De sok törvényt megszegtünk, de ha felépültünk a törvény a testünkre is ki fog hatni. Isten, amit adott, arra adta, hogy használjad, és ne törvénytelenül. A Bibliának van egy befejező próféciai része. Ennek a szombatnak van egy másik neve is, hiszen Peszách előtt van 4 különleges szombat, s abból az első a Sekalim (Sékelek) Szombatja. Újra visszajön a templomadónak a megfizetése. Fizesd be te magad is a fél sékelt, úgy ahogy a Mesterünk is befizette annak idején Péterrel együtt a hal szájából kivett pénzzel, úgy nekünk is meg kell fizetni. Nekünk is meg kell fizetni, hogy Krisztus Testének a tagjai lehessünk. Itt gyakorlatilag az életeddel tartozol. Ha azt akarod, hogy mint Mózes és a nép be legyél takarva, akkor megépülten kell belépni a Templomba, oda kell adnod az életedet. Ez a különleges szombat nem véletlen. Számba vesz Isten mindenkit. Fizesd meg, mert be akar téged számolni az Ő Testébe, a Messiás Testébe. Ez a világ a vesztébe rohan, a kérdés az, hogy hova tartozol, Krisztushoz, vagy máshoz? Csak a Messiás Népe marad meg, itt nincs pardon. Nagyon kevés az idő, és nem akármilyen �-ista� vagyok, aki fenyeget Armagedonnal és az utolsó időkkel. Csak körbe kell nézni a kereszténységen, vagy akár a zsidóságon, a világban: az időknek a jelei látszanak. Nincs idő, és ez nem a félelemgerjesztés, hanem a feladatnak az előkészítése. Neked és nekem dolgoznunk kell azért, hogy más ember Krisztus Testébe jusson. Életkérdésről van szó. Ma már nem templomépítésről szól, a Királyok 2 könyve 12 fejezetében kezdődik a templom helyreállítása: bizony a Választott Nép abban az időben hűtlen lett és bálványimádó volt. De Isten mégis csak megbízott embert a Templom helyreállítására. Eljutunk a 7-ről a 8-ra. � Jéhunak hetedik esztendejében tették Joást királylyá, és negyven esztendeig uralkodott.� A Krónikák könyvében megtalálhatjuk, hogy miért 7-ről-8-ra. 7 éves volt Jóás, amikor királynak választották. A 8-as számhoz később fogok elérkezni, amikor Josiás király 8 éves korában került hatalomra. Isten a számok által is tanítani akar bennünket. A 7-es szám Isten teljessége, a 8-as viszont az új kezdete. Joás királynál olvasott 7-es szám az idők teljességének a beteljesedése, amikor erről a történetről hallgattok. �Jéhunak hetedik esztendejében tették Joást királylyá, és negyven esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az ő anyjának pedig Sibja vala neve, a ki Beersebából való volt. 2. És cselekedék Joás kedves dolgot az Úr szemei előtt mindaddig, a míg Jójada pap oktatá őt;� A Biblia kinyilatkoztatott törvényei között észrevehetünk olyanokat, amiket már csak a zsidóknál lehet megtalálni�.. 7. esztendejébe lépett. A gyermek 7 esztendősen tud uralkodni önmagán, szobatiszta, tud csendben lenni, uralkodni önmagán. A zsidóságnál először a világon kötelezővé tették a 7. esztendőben az oktatást. A pap tanította őket. Héderbe (tanuló szoba) ment, ahol a törvényt tanulta. Bizony az egész világ törvényekből áll. Ők Isten Törvénye szerint tanulták a fizika, biológia törvényszerűségét, és minden dolgot, amely az élethez kell. Hol vannak ma a papok? Az apák, akik otthon tanítják a törvényt a gyermeknek. Ez a király, amíg a pap oktatta őt, jót cselekedett. Ezzel kapcsolatban kérdezem, 7 éves korú gyermekedet papként tanítod? Törvényre tanítod, vagy rábíztad a pedagógusra? Nem papként fogja tanítani, hanem munkát végez. Akinek most születik gyermeke, tudja meg, hogy a gyermeknek �királynak� kell lenni, aki már tud uralkodni magán. Ott kell lenni mellette a család papjának, az apának, mert Isten ezt a feladatot adta a férfinek, hogy legyen a család papja. Ez nem tiszt, trónus és pápaság. Ez arról szól, hogy a gyereket tanítsd a Törvényre. Isten Törvénye ebben a modern világban is mindenre elegendő. Akkor, amikor a családok nincsenek rendben, a papok nincsenek a helyükön, egy gyermek milyen törvényt tanul meg? Túlélési törvényt, mint egy Rambo? Majd hozok más törvényeket is, és meglátjátok, hogy Izrael mennyire a törvény hordozója. A történet így folytatódik tovább (2 Királyok 12) : � 3. Azonban a magaslatok oltárai nem rontattak le, a nép még mindig ott áldozott és tömjénezett a magaslatok oltárain. 4. És megparancsolá Joás a papoknak, hogy minden pénzt, a mely Istennek szenteltetik és az Úr házába bevitetik, mind a megszámlálás pénzét és a személyek váltságának pénzét, mind pedig, a melyet kiki szabad akaratja szerint az Úr házához bevisz. 5. Vegyék magokhoz a papok, mindenik a maga ismerősétől, és építsék meg az Úr házának romlásait mindenütt, a hol romlást látnak rajta. 6. De mikor Joás király huszonharmadik esztendejéig sem építették meg a papok az Úr házának romlásait, 7. Előhivatta Joás király Jójada papot a többi papokkal együtt, és monda nékik: Miért nem építitek meg az Úr házának romlásait? Ezután ne vegyétek a pénzt magatokhoz a ti ismerőseitektől, hanem az Úr háza romlásainak építésére adjátok azt. 8. És a papok beleegyeztek, hogy többé semmi pénzt nem vesznek el a néptől, és nem javítják ki a ház romlásait. 9. És Jójada pap vett egy ládát, és annak a fedelén csinált egy nyílást, és helyhezteté azt az oltár mellé jobbfelől, a mely felől az Úr házába bemennek, hogy abba töltsenek a papok, a templom küszöbinek őrizői minden pénzt, a melyet az Úr házába hoznak. 10. És mikor látták, hogy sok pénz van a ládában, felment a király íródeákja a főpappal együtt, csomóba kötötték és megszámlálták a pénzt, a mely az Úr házában találtatott. 11. És a megmért pénzt a munka vezetőinek kezeibe adták, a kik az Úr házához voltak rendelve, és ezek kiadták azt az ácsoknak és építőknek, a kik a házon dolgoztak.� A papok �lenyúlták� a pénzt. Saját célra használták. Ez mai történet. Pénz van, romlás van, építkezés van, a te átadott életed van, csak nem oda kerül, ahova kell. Az építkezés akadozva folyik, naponta megtérnek, naponta újjászületnek emberek, és nem épül a Templom. Mi lehet a hiba? A papok saját céljukra lenyúlták. A mai gyülekezetek nem a Főpapnak adják, hanem önző céllal a magukat autoritással és hatalommal kijelölt, megbízott emberek, önmagukat megjelölő emberek lenyúlják azt, ami a Főpapé. Ha valaki megtér, azt kisajátítják. A Templom épül, épülget. Mindig megkérdezik, hogy hányan vagytok, ez az első. Aztán meg az, �neked� milyen gyülekezeted van. Kevesen mondják azt, hogy nekem nincs gyülekezetem. Kevesen mondják azt, hogy nem számít, hányan vagyunk, de az a helyén van. Ezért van romlásban a Templom, ezért vannak a kövek szanaszét. Hiába született ujjá, nincs, aki helyére tegyen. Fontosabb a dicsőség és a haszon, meg sok minden. Nekünk egy Királyunk van, Jeshua HaMassiah, meg fog szólalni: add ki az embert, add ki, aki az életével fizetett, add ki. Az ítélet a papokon kezdődik. Itt egy másik törvény, amit olvashatunk, bizony a templomokban ott van a persely, innét származik. És a perselyt természetszerűleg a papok lenyúlják. Lenyúlták évszázadokon keresztül. Isten kiadta a rendet, és azt olvashatjuk, hogy nem kellett elszámolni az építőknek, mert ha valaki átadja az életét egy szolgáló jelenlétében, az nem az övé. Azt a Krisztus Testének építésére be kell szállítani. Nem a lelkészé, a prédikátoré, a pásztoré, nem a papé az ember, az a Templomé. És aki Krisztus Testét építi, annak vannak bizonyságai. Akinek bizonysága van, arra rá lehet bízni egy embert. És ilyen bizonyságaiknak kellene lenni azoknak, akik a Templom építésén fáradoznak. � 13. De abból a pénzből, a melyet bevittek az Úr házába, nem csináltattak az Úr házához sem ezüst poharakat, sem késeket, sem medenczéket, sem trombitákat, sem valami egyéb arany vagy ezüst edényt.� Igen, ha te a Templomot építed, Krisztus Testét építed, nem nevezhetsz ki szolgálókat. Nem te mondod meg, hogy ki lesz az arany pohár, ki lesz a dicsőítő, nem te mondod meg, hogy kit milyen céllal akarsz a szentélyben használni. A te és én építési feladatom annyi, hogy a Templom épüljön. Azt majd Isten mondja meg, hogy ki lesz abban a Templomban aranypohár. A templomi szent edényeket nem ember készíti, hanem maga a Főpap és király, aki nem más, mint Jesua HaMasshiah. Ő hív el feladatra. Egyetlen feladatunk van, �építsd a Templomot.� Az első lépés, hogy a munkásoknak adjuk azt, amit kell. A nép adott. Aki újjászületik, nem a mienk, van helye, tedd be a helyére, épüljön a fal, a templom, a Krisztus Teste. Nincsen emberi autoritás, majd a Főpap meghatározza az emberek helyét. Nincsen emberi fölkenés meg kiküldés. Én csak elismerem a kézrátételemmel, hogy tudom, hogy te ki vagy. A templomépítésénél egy feladatod van, építsd, nem a terveid szerint van, de építsd. Neked nincsen semmid abból, hiszen magad is egy kő vagy, aminek a helyére kell kerülni. Ma, amikor szanaszét vannak szóródva a kövek, nem a dicsőítés az első feladatunk. Nem az aranyserleget és trombiták készítése. Ebben a történetben, mint mondtam, el kell jutni a nyolcas számhoz. A folytatás, az új kezdet, Királyok 2 könyve 22. fejezete, amikor újabb király kerül hatalomra: 1. Nyolcz esztendős volt Jósiás, mikor uralkodni kezdett, és harminczegy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az ő anyjának neve Jédida, a Boskátból való Adaja leánya. ��. 3. És történt Jósiás király tizennyolczadik esztendejében, elküldte a király Sáfánt, Asaliának, a Messullám fiának fiát, az íródeákot, az Úr házához, mondván: 4. Menj fel Hilkiához, a főpaphoz, és számlálják meg az Úr házába begyült pénzt, a melyet gyűjtöttek az ajtóőrizők a néptől. 5. És adják azt az Úr házában való mívesek pallérainak kezébe, hogy adják a munkásoknak, a kik az Úrnak házán dolgoznak, hogy a háznak romlásait kijavítsák; 6. Az ácsoknak, az építőknek és a kőmíveseknek, hogy fákat és faragott köveket vásároljanak a ház kijavítására. 7. De számadást nem kell tőlök venni a pénzről, a mely kezökbe adatik, mert ők azt becsülettel végzik. 8 esztendősen lett királlyá és 18 évesen kezdődött a szolgálata, amikor a Főpaphoz ment. 8 esztendős, az új kezdete. Az új kezdet élet nélkül értelmetlen, az új kezdet maga az élet. A 18-as szám nem más, mint a �cháj�, az életnek a jele. Elindul az új kezdet, és elérkezik egy pillanat, amikor legyen élet. A történet ugyanaz, mint az előző királynál, össze kell szedni a pénzt. Krisztus Teste is mindig gyarapodik újjászületettekkel. Ezeket össze kellene már gyűjteni, folyik az összegyűjtetés, hogy legyen építkezés. És ilyenkor történik egy meglepetés. Összeszedik a pénzt, folyik a Templom renoválása: �8. És monda Hilkia, a főpap, Sáfánnak, az íródeáknak: Megtaláltam a törvénykönyvet az Úr házában. És Hilkia oda adta a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el azt. 9. És elméne Sáfán, az íródeák, a királyhoz, és megvivé a királynak a választ, és monda: A te szolgáid egybeszedék a pénzt, a mely a házban találtatott, és oda adták azt az Úr házában munkálkodók pallérainak kezébe. 10. És megmondá Sáfán, az íródeák, a királynak, mondván: Egy könyvet adott nékem Hilkia pap. És felolvasá azt Sáfán a király előtt. 11. Mikor pedig hallotta a király a törvény könyvének beszédit, megszaggatá az ő ruháit.� Amikor az életed kezd helyreállni, amikor megépül az életed, amikor Krisztus Testében egy önálló felépült templomocska vagy, az építkezés következménye, előkerül a törvény. Abban a pillanatban, amikor az életed helyreáll, a törvény is előkerül. Sőt egyre inkább elő fog kerülni a Törvény. Hogy még inkább helyre legyen állítva az életed, meg fogod találni a törvényt. Ne a törvényt keresd először, keresd a romlásaidat, hogy miért vagy olyan, amilyen, miért olyan a házasságod, a gyereked, a pénzügyed. Rá fogsz döbbeni, hogy egy Törvény hiányzik, egy Törvényt nem tartottál be, ha Isten Törvényét betartottad, nem lennél ott, ahol vagy. Rájössz arra, hogy mindenért magad vagy elsősorban felelős. Építkezés közben egyre inkább megtalálod a törvényt, egyre inkább Krisztusivá válsz, mert megszaggatod a ruháidat. Rájössz, hogy halott a munkád, a pénzed, mindened, mert gyászolni ruhaszaggatásával lehet. Rájössz, hogy ezért hullottak ki a kövek, és ezért nem vagy a helyeden. Ezért nem találod a helyed Krisztus Testében, mert a Törvény nincsen. Ahogy helyedre kerülsz Krisztus Testében, először a Törvényt fogod megtalálni. Ahogy helyére kerül az életedben valami, Isten mutatja a következő lépést, ott sincs rendben, igazítsd már meg ezt az életedben. Nem a Törvény által állsz helyre, hanem a helyreállásod által találod meg a Törvényt. Az első, hogy megszaggatod a ruhádat, azt hiszem ez a megtérés pillanata. A Törvény helyreállása a további építkezés záloga. És mit tesz Josiás király? Elküld követeket Hulda próféta asszonyhoz. És a próféta asszony megmondta, hogy azért mert engedetlenek voltak Júda fiai, a nép meg lesz ítélve. Majd így folytatta: �18. A Júda királyának pedig, a ki elküldött titeket, hogy megkérdezzétek az Urat, ezt mondjátok: Azt mondja az Úr, Izráel Istene: Mivelhogy e beszédekre, a melyeket hallottál, 19. Meglágyult a te szíved, és magadat megaláztad az Úr előtt, hallván azokat, a miket e hely és az ezen helyen lakók ellen szólottam, hogy pusztulássá és átokká lesznek, és megszaggattad a te ruháidat, és sírtál előttem; azért én is meghallgattalak, azt mondja az Úr. 20. Azért ímé én téged a te atyáidhoz gyűjtelek, és a te sírodba békességgel visznek téged, és meg nem látják a te szemeid azt a nagy veszedelmet, a melyet én e helyre hozok. És megvitték a királynak a választ.� A te alázatod, a te fájó szíved másokhoz, egyetlen egy jutalma van, tudod, hogy hova mégy haza. Kell-e más ígéret? A kegyelem és üdvösség azért adatott meg neked, mert te tudtál sírni a többieken, tudtad őket gyászolni, tudtál alázatos lenni, és odamenni Istenhez, és azt mondani, hogy megadom magam, hiszen én is benne voltam, hogy a nép elszakadt Istentől, tudsz felelősséget vállalni az őseid mulasztásáért. És ha tudod megszaggatni a ruhád a kereszténységért, a zsidóságért, akkor neked békéd lesz. A többi Isten kezében van. Nem azt mondta a királynak, hogy holnaptól növekszik a kincsestárad, meg a katonáid száma, szó sincsen öröm evangéliumról. Nekünk egyetlen jutalmunk van, hogy békességünk lesz, és tudjuk, hogy hová megyünk. Te is �király� vagy a családodban, idézőjelben mondom, és nem hatalmi cézár vagy, se Napóleon se egyebek. A királyságod annyit jelent, hogy felelős vagy. Akkor fog a családod helyreállni, ha tudsz sírni, és bevallod, hogy te is részes voltál az engedetlenségben. Bűnbánatot gyakorolsz, hogy amit az apám vétkezett, én tovább vittem. Engedelmes akarok lenni, akarom a bűneimet rendezni. És Isten azt mondja, hogy a te bizonyságod és üdv bizonyosságod példa lehet másoknak. Te másért nem tudsz közben járni. Hamis közbenjárások tömkelegét hallhatsz. Közbenjárni úgy tudsz, értük imádkozol, ők is tépjék meg a ruhájukat, és ők is alázatban menjenek Isten elé. Amikor megtalálják a Tórát, Isten Törvényét, egy új kezdet van. És most a mai időkre térek vissza. Az idén katolikus kezdeményezésre Biblia Éve van. Megtalálták a Bibliát. Be vannak csapva! Ne a Bibliát találd meg, az Igét találd meg! Ne a Bibliát találd meg, hanem az élő Igét találd meg! A sátán trükkje, a Biblia nevével és Isten szavaival elaltat. Hallgathatsz előadásokat, hogy hol nyomtatták, milyen papírra, pergamenre, hol égett meg, ki lopta el, csak azt nem hallod, mi volt benne. Nem a Biblia Évének kellene lenni, hanem az Ige Évének. Az a gyanúm, hogy az Ige Éve közel van, és ezért beszélnek Biblia Évéről, hogy ne az Igére nézz, csak a papírt nézzed. Közel van, mert sokan éhesek, és vannak, akik már gyászolnak Josiás királyként. �A maradék megtartatik�, ezt az időt éljük. Aki meg tudja tépni a ruháját a halott testvéréért, hogy igen, hullaszag és kriptaszag van, annak Isten válasza, viszont tied az élet. Tudsz-e számot adni Istennek magadért, másért, az egész helyzetért. És az életnek az első jele, 23. fejezet: �1. És elküldött a király, és hozzá gyűltek Júdának és Jeruzsálemnek minden vénei. 2. És felment a király az Úr házába, és Júdából minden férfi és Jeruzsálem minden lakosa vele volt; a papok, a próféták és az egész nép kicsinytől fogva nagyig. És minden beszédét elolvasá előttök a szövetség könyvének, a mely megtaláltatott az Úr házában. 3. És oda állott a király az emelvényre, és kötést tőn az Úr előtt, hogy ők az Urat akarják követni, és az ő parancsolatait, bizonyságtételeit és rendeléseit teljes szívből és lélekből megőrizni, és beteljesíteni e szövetség beszédeit, a melyek meg vannak írva abban a könyvben; és ráállott az egész nép a kötésre.� A következő lépés, hogy megnyitom a lehetőséget a szövetség újbóli megerősítésére. Van lehetőség újra megkötni a szövetséget, megerősíteni, helyreállítani. És az nem más, mint Isten Törvényei és ígéretei, ahogy itt olvastuk. Isten Törvénye az, ami Krisztushoz vezet. Istennek Törvénye az, amely téged megerősít Istennel való szövetségben Krisztus által. Végig kell ezeken az utakon menni. Nem véletlen, hogy a zsidóság ezt a részt prófétai részként olvassa. És most Húsvét előtt, a Húsvét nem arról szól, hogy Jézust gyászoljuk, és hogy zabáljuk a sonkát, hanem arról szól, hogy odamenj Isten elé, megismertem a te Törvényedet, az megítélt, Uram, irgalmazz nekem, és a népemnek. S most arra emlékezem, hogy Te Istenem Jesua HaMasshia által újra szövetséget kötöttél, megerősítetted a szövetségedet immár minden emberrel. Ez a Húsvétnak a fő üzenete, amikor majd sírni tudsz magadon Húsvétkor, és nem Jézuson. Kevés az idő. Hiszen a Húsvéttal, az újjászületéseddel, a szövetségkötéseddel nem befejeződött valami. Az újjászületésed egyből már munka, feladat. Nem is kicsi. Josiás, amikor a nép igen mondott, elkezdte a munkát. Benne van, hogy mit kellene tennünk, hogy mi volna a feladatunk, a Krisztusi életnek a �hogyan tovább?�-ja benne van. �4. És megparancsolá a király Hilkiának, a főpapnak és a másod rendbeli papoknak és az ajtóőrizőknek, hogy az Úr templomából hordjanak ki minden edényt, a melyet a Baálnak, az Aserának és az egész mennyei seregnek csináltak, és megégeté azokat Jeruzsálemen kivül a Kidron völgyében, és azok hamvait Béthelbe vivé.� Ezzel kezdődik. Ki a bálványokkal! Ki a bálványod? Ki kell dobálni! Lehet, hogy a gyülekezeted a bálványod? Lehet, hogy idetartozom egyházhoz, fegyházhoz? A pásztorod a bálványod? Jött Amerikából valami nagy neves valaki? Vagy a Szent Szellem ajándékai a bálványod? Krisztus nélkül az! Vagy a mennyei seregeket imádod? Lehet a Szent Szellemet is imádni, kiragadva a Szentháromság egységéből. Karizmatikus varázslás? Mit imádsz? Ne imádd! Egyedül Istent és Krisztust imádd! Örülj, hogy Isten Szelleme és Krisztus Szelleme ott van, és munkálkodik. És örülj neki, hogy téged, egy picit is tud használni. Örülj neki, de ne imádd! Ne az ajándékot, hanem az ajándékozót imádd! Ha az ajándékot imádod, nem fogod megismerni az ajándékozót. Isten tiltja, hogy a mennyei seregeket imádd! Ennél maibb történetet nem tudnék mondani. A tisztítás itt kezdődik, amikor Isten minden bálványt ki akar hajítani, a te életedből is persze, a családodból, a gyülekezetedből, Krisztus Testéből. Ki akarja irtani a hamis karizmatikusságot. Ki akarja irtani az okkult dolgot, ami keresztény jelmezben járkál. Még azt sem tűrte meg a király, hogy az edények bennmaradjanak. Aztán kiirtotta a bálványpapokat. Aztán már nemcsak Jeruzsálemben, hanem Jeruzsálem környékén is. Te tudod, mekkora területed van, király vagy. A te életedben is ezt meg kell tenned, de nemcsak az akárhány négyzetmétereden. A családodban, ha férfi vagy, el kell kezdened a takarítást. �6. Kivivé az Úr házából az Aserát is Jeruzsálemen kivül a Kidron patakja mellé, és megégeté azt a Kidron völgyében, és porrá zúzta, és annak porát a község temetőhelyére hinté.� Isten igen keményen vezette a szolgáját. Nincsen tolerancia. Tudjátok, miről szól ez? Oda a pokolba, Kidron völgye ugyanaz. Az életedből, vagy a közösséged életéből, vagy a rád bízott területről, onnét ki vele! Egész odáig, hogy pusztuljon el ott a Gyehennában, égjen el a szemét között. A bálványoknak a szemétdombon a helye! Megtörtént az újjászületésed, az életátadásod, odaadtad Jesua HaMasshiah kezébe az életedet. Talán megálltál? Mert csak most kezdődik a munka. Irány a bálványok! Mindenki a saját kis királyságát vizsgálja meg, az én életemben mi a bálvány? Imádom az unokámat? A munkámat? Sikert? Mit imádsz? Isten mellett? Vagy Isten a második? Indulj takarítani! Az újjászületett ember élete nem azt jelenti, hogy megjöttem, hanem onnét kezdődik a harc. Nincs tolerancia, nincs olyan, hogy majd az Úr� A te feladatodat neked kell megtenni! Meg kell indulni a szövetségkötés után a tisztulásnak. És csak ezután következik be Josiás életében a Páska ünnep. Amikor a főhelyen Jesua HaMasshiah ül. Ez a mi feladatunk, hogy álljon helyre végre a Szövetség, a Törvény, ítéljen meg, legyen kegyelem, utána legyen ígéretem és bizonyságom Istentől, hogy enyém a békesség. Isten Népe az Élet Serege. Elkezdem a takarítást, csődeljárást végzek, leveszem a cégtáblát, hogy �én vagyok az első, a legszebb�, és kidobom a szemétdombra. És azt mondom: ha tudsz valamire használni Istenem, akkor itt vagyok. De jó, ha az ember eljut a csődeljáráshoz. Jósiás királynál ez békességet jelentett. Azt hiszem, a másik csődjét nagyon látjuk, de őszintén meg kellene állni: Uram, az én cégem is tönkrement, mert én akartam, az én tervem volt, Rád nem is figyeltem. Add át a kulcsokat, jobban jársz! Kezdd el építeni magadat, kezdd el használni, amit kaptál Istentől! Tudd meg, mi a terve veled Istennek, ne mások mondják meg neked. Építkezzél! Légy az, akinek teremtett! A köveknek helyre kell állni. Ne csodálkozz, hogy nagy ajándékot fogsz kapni, ha a Törvényt megtalálod. Meg fog ítélni. Akkor meg fogod érteni Dávidot: �a Te törvényed számomra öröm, a te ítéleted jó�. Ha felépült a Templom, ki kell takarítani. A kitakarított Templomot lehet csak felszentelni, akkor jöhet el a Széder este, amikor a Mester a főhelyre beül. S akkor érted meg, hogy a maradéknak nagyon nagy erővel kell szembe menni. Tudni fogod, mi a teendőd. Tudni fogod mindazt, amit Jósiás kitakarított. Ne bízd el magad, mert Jósiás előtt és Jósiás után kinőtt a gaz, és a munka újra kezdődött. Ne azon gondolkodjál, hogy az utódaid hogyan mennek tovább, az a te dolgod, hogy te megtetted-e azt, amit Isten rád bízott. Király voltál-e vagy Akháb, aki Jezabel uralma alatt nyomorgott, és örült, hogy él. Vagy valóban betöltötted azt az elhívást, amit Isten adott neked? A te feladatod a te üdvösségednek is a záloga egyben. Bálványok kifele, hamisságok kifele, kettősségek kifele! Míg haza nem megyünk, folyik a munka. Mindig lesz mit tisztítani. Ez a történet nem más, mint a tisztulás, szabadulás folyamata, mely teljes megszentelődéshez vezet. Legyünk engedelmesek Istennek! Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!