BejelentésSZOMBAT: AZ IDŐ SZIGETE

MENÜ
Orbán Béla:

Sabbath KI TÁVO-A csendesen olvasott átok
…és a kiáltó Kegyelem szavai


„Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak a Te Istenednek
szavára ,hogy megtartsad és teljesítsed mindent
parancsolatát és rendelését , amelyeket én parancsolok ma néked. Reád jőnek mind ez átkok és megteljesednek rajtad...”
/ 5 Mózes 28 , 15 (-28) /


Ki Távo szombatján hangzik el a heti szakasz átkokat tartalmazó része.
Ilyenkor nem hívnak fel a Tórához senkit , még a sameszt (templomszolgát) sem és halkan olvassák .
A szokás eredete arra vezethető vissza , hogy a felolvasott átkok megvalósulhatnak.

Számunkra ez az óvatosság több dologban taníthat:
Az átok gyakorlatának ismerete ősi időkre visszavezethető. Az ószövetség embere tisztában volt , hogy az emberi beszéd nemcsak közlésre alkalmas , hanem önálló erővel bír , mely teremt és változtat .
Azzal is tisztában volt , hogy az átok csak Isten erejével hat. Erre egyik legjobban látható példa Bálám története .
Ezen túl is több olyan esetet ismerünk , mikor prófétai ítélet hirdetést olvashatunk .
Mindezek azt támasztják alá , hogy áldás és átok nem mondható ki Isten akarata nélkül.

Az átok szava a héberben: chérem (megtiltani , elkülöníteni ,megsemmisíteni , odaszentelni ).
Az Ebál hegyén elmondott átkok felolvasása külön-külön kifejezik e szó működő jelentéseit .

A halkan felolvasott átkok az Ószövetségben élő ember alázatos , féltő szeretetét jelzik :
- Nem kíván magára ítéletet és ezáltal átkot mondani .
- Tudatában van , hogy mások felett sem mondhat ki ítéletet , nem uralkodhat tiltással.
- Az egy népként megélt összetartozást nem szeretné megbontani , és másokat elkülöníteni népéből .
- Nem kívánja más megsemmisülését népéből , és elveszíteni bárkit .
- Szeretné , ha Istenben egységes maradna a nép , és más sem lenne kiszolgáltatva ,
odaszentelve idegen isteneknek.

Az Istenben hívő zsidó ember tisztában van a törvényekkel , azok be nem tartásának következményeivel.
Ismeri az engedetlenség bűnét ,melynek következménye Ádámnál és azóta átok az emberiségre.
Ismeri Isten megbocsátó irgalmát és kegyelmét , mely nemcsak Nóé idején vált láthatóvá .
Azonban még nem ismerhette fel a számára megígért Megváltót és Szabadítót , a világ bűneiért meghalt Bárányt, a visszajövő Messiást: Jesua HaMassiah-t .
Őt, akit chérem-mel ítéltek , és mindent megtettek , hogy megtiltsák szolgálatát , megpróbálták „lokalizálni”, testét és lelkét megsemmisíteni , és végül átadni a halálnak....

Ez az átok nyitotta meg az utat , hogy Ő az emberiségnek áldás lehessen.
Ma sem lehet Jesua Szellemének működését megtiltani , elkülöníteni , megsemmisíteni , mert Ő Szent, az Atyáé engedelmessége és áldozata által .
Amikor Isten akaratából és idejében mindezt , és Őt a zsidó nép felismeri , a csend kiáltássá lesz.
A törvény ítélete ma is érvényes és alázatot ,istenfélelmet kell hogy szüljön , de a felismert és elfogadott Kegyelem és Megváltás vágyakozásának hangja kiáltás.
A felismerés , a megbocsátás , az Örök Élet lehetőségének öröme mindent felülmúló , másoknak , az „egész világnak” szóló örömkiáltásként kell hangoznia.

A törvény alatt élő zsidó nép és a megváltott Krisztus Testének halk és örömtől kiáltó szavai egyszerre tanítanak most bennünket .
Különösen azokat , akik egy harmadik formában hangoztatják hangjukat.

Krisztus Testében átkok és a kimondókra visszaszálló átkok működnek , mikor mások vélt , vagy valós bűneire átokként működő kijelentéseket , ítéleteket tesznek.

Tévedésből , saját haszonból , lelki és nem szellemi látásból folyik az egymás és szolgálatok elkülönítése , megtiltása , egymás szolgálatainak rombolása , akadályozása és mindezekért folynak az átok imák.
Isten helyett és nevében uralkodva , prófétai látás helyett lelki imákat működtetve . Mert minden lelki ima átok lehet másokon!

Minden , prófétai látás , vagy kijelentés és engedély nélküli ima, közbenjárás: lelki ima!

Kedves Testvérem !
Ha nem vagy meggyőződve mások helyzetével , vagy engedetlen , bűnös állapotával , maradj csendben !
Az emberi és gyülekezeti és teológiai igazságok általi megítélés sok esetben nem azonos Isten Igazságával .
Ezáltal súlyos következményei lehetnek ennek életedben.
A Golgota óta bármennyire igeszerű az ismereted , bármennyire prófétikus látásod van , ma már csak hangosan szólhatsz .
Nem rejtheted el a bűnöket , de azonnal beszélned kell a megváltó , irgalmas kegyelemről .
Enélkül az ítéleted átok és magadra bűn , bármennyire igazságot tartalmazó .

A chérem bármely formáját kizárólag Isten kijelentett parancsára teheti bárki , de meg kell hogy előzze a bűn megnevezése , a választási lehetőség és felelősség ismertetése : az átok és áldás nevén nevezése.
Ennek rendezésére azonban minden esetben szólnunk kell a kegyelemről , megtérésről , újjászületésről , új kezdetéről .

Végső soron azoknak is kell szólnom , kik az átkok célpontjai.
A két hegyen elmondott áldás és átok hasonló az utolsó ítéletkor történő szétválasztáshoz . Életre , örök halálra – jobbra, balra.
Mindez Isten kezében és Igazságában történik akkor és ma is , az emberek ítélete nem dönt feletted, legfeljebb utadat nehezíti.
Az emberi akarat és átok a mi Urunk felett nem vett hatalmat , sőt uralommá és áldássá lett .
Amikor az Örökkévaló a Te Istened , Urad Jesua HaMassiah és a Szent Szellem vezet , többé nem kell félned , mert amikor a bűnös világ , vagy a bűnben, engedetlenségben élők téged átkoznak , akkor válsz krisztusivá , áldássá .
Rájuk azonban ma is érvényes: „ Ugyanabból a szájból jön ki átok és az áldás . Atyámfiai , nem kellene ezeknek így lennie.” (Jak.3)

A zsidók csendes, a Népet védő és óvó szeretete legyen tehát példa Krisztus Testében.
Mégis hangosan szóljon a bűn leleplezése Isten Törvénye által , de mindig a megbocsátó , megváltó kegyelem felkínálásával.
Legyen Isten Törvénye minden felett , és azt koronázza meg Krisztus Kegyelme .
E kettő együtt a helyreállás , és az új kezdetének alapja : az Út , Igazság és Élet .
A test és lélek felett Isten uralma, Jesua kezében és a Szent Szellem által .

„Ne ítéljetek és nem ítéltettek , ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok , megbocsássatok és néktek is megbocsáttatik „ ( Lk.6,37)

Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!